مدارك لازم

  • اصل پاسپورت با حداقل 7ماه اعتبار از زمان شروع مسافرت
  • 3 قطعه عكس زمينه سفيد رنگي 6*4 و از يك نگاتيو
  • آدرس و شغل دقيق مسافر
  • ترجمه گواهي اشتغال به كار
    معرفي نامه محل كار با قيد مرخصي
    پرينت حساب بانكي با ترجمه