مدارك اخذ ويزا

  • اصل گذرنامه با حداقل 7ماه اعتبار از زمان ورود به سنگاپور
  • سه قطعه عكس