فعلا" تورهاي زميني به مقاصد شهرهاي تركيه برگزار نمي گردد.