تور کوش آداسی
تورکوش آداسی  6 شب و 7روز                            با پرواز ترکیش
نرخ ویژه برای تاریخ  5 شهریور
تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت با هواپيمايی ترکیش ایرلاین ، ترانسفر فرودگاهي ، 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه  ، یک گشت  شهری  ، راهنمای فارسي
هتل
درجه
 خدمات
هرنفر در اتاق دو تخته
هرنفر سينگل
PANORAMA HILL 4 ALL 2395000 2795000
VISTA HILL 5 ALL 2695000 3195000
EPHESUS PRINCES 5 UALL 2695000 3495000
RISUS 5 ALL 2995000 3795000
SEA LIGHT 5 UALL 2995000 4295000
FANTASIA 5 ALL 3045000 3895000
TUSAN 5 ALL 3095000 3895000
ARIA CLAROS 5 ALL 3145000 4295000
RAMADA RESORT 5 ALL 3195000 4095000
LE BLEU 5 UALL 3245000 4395000
AMARA SEALIGHT 5 UALL 3295000 4895000
SUNIS EFES ROYAL 5 ALL 3395000 4495000
PINE BAY STANDARD SEA VIEW 5 ALL 3495000 4895000
AQUA FANTASY 5 ALL 4195000 6195000
 

تور کوش آداسی
تورکوش آداسی  6 شب و 7روز                            با پرواز ترکیش
نرخ ویژه برای تاریخ 12 شهریور
تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت با هواپيمايی ترکیش ایرلاین ، ترانسفر فرودگاهي ، 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه  ، یک گشت  شهری  ، راهنمای فارسي
هتل
درجه
 خدمات
هرنفر در اتاق دو تخته
هرنفر سينگل
PANORAMA HILL 4 ALL 2495000 2895000
VISTA HILL 5 ALL 2695000 3295000
EPHESUS PRINCES 5 UALL 2995000 3645000
RISUS 5 ALL 3095000 3845000
FANTASIA 5 ALL 3195000 3945000
TUSAN 5 ALL 3245000 4095000
ARIA CLAROS 5 ALL 3245000 4445000
RAMADA RESORT       5 ALL 3295000 4145000
SEA LIGHT 5 UALL 3395000 4595000
SUNIS EFES ROYAL 5 ALL 3495000 4595000
PINE BAY 5 ALL 3595000 4845000
AMARA SEALIGHT 5 UALL 3795000 5295000
PALOMA PASHA 5 UALL 3895000 5095000
AQUA FANTASY 5 ALL 4095000 5445000
 

تور کوش آداسی
تورکوش آداسی  6 شب و 7روز                            با پرواز ترکیش
  تاریخ رفت از 4 شهریور  تا  9مهر
تور کوش آداسی : بليط رفت و برگشت با هواپيمايی ترکیش ایرلاین ، ترانسفر فرودگاهي ، 6شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه  ، یک گشت  شهری  ، راهنمای فارسي
هتل
درجه
 خدمات
هرنفر در اتاق دو تخته
هرنفر سينگل
ARORA 4 ALL 2995000 3895000
VISTA HILL 5 ALL 3195000 4195000
EPHESUS PRINCES 5 UALL 3195000 4195000
SEA LIGHT 5 UALL 3295000 4595000
RISUS 5 ALL 3495000 4495000
AMARA SEALIGHT 5 UALL 3595000 5195000  
SUNIS EFES ROYAL 5 ALL 3795000 5095000
LE BLEU 5 UALL 4095000 5495000
FANTASIA 5 ALL 4195000 5595000
PALOMA PASHA RESORT 5 UALL 4395000 5995000
PINE BAY STANDARD SEA VIEW 5 ALL 4495000 6695000
AQUA FANTASY 5 ALL 4995000 6995000
 

 

BB:صبحانه   HB:صبحانه و شام    ALL:صبحانه، نهار، شام و نوشيدني