با توجه به آزادی قیمت بلیط پروازهای داخلی توسط سازمان هواپیمایی کشوری از تاریخ 25 خرداد ماه ، نرخ مسیرهای داخلی متفاوت می باشد و در ساعات مختلف و یا روزهای مختلف، متفاوت می باشد.